Zobacz także:

Pompy ciepła

Fotowoltaika

Rekuperacja

Formalności

Przydomowe elektrownie wiatrowe i słoneczne pod względem sposobu montażu można podzielić na dwa typy:
  - elektrownia wiatrowa lub słoneczna nie mająca stałego połączenia z gruntem
  - oraz elektrownia wiatrowa lub słoneczna posadowiona na fundamentach

1. W przypadku masztu nie związanego trwale z gruntem wystarczy jedynie zgłoszenie takiej inwestycji dla właściwego organu (urząd, starostwo). Zgodnie z art. 30 Ustawy Prawo Budowlane, jeśli organ w ciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu, można przystępować do montażu.

2. Jeżeli elektrownie wiatrowe lub słoneczne montowane są na obiektach budowlanych, to w przypadku, gdy ich wysokość przekracza 3 metry, wymaga to zgłoszenia właściwemu organowi.

Zgłoszenie powinno zawierać:
  - oznaczenie wnioskodawcy,
  - wskazanie organu do którego kierowany jest wniosek (zazwyczaj jest to starosta),
  - przedmiot zgłoszenia – rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz
  - planowany termin ich rozpoczęcia,
  - oznaczenie nieruchomości (min. numer działki itp.),
  - załączniki (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością np. prawo
  - własności, użytkowanie wieczyste itp.). Jeśli charakter robót tego wymaga, trzeba też dołączyć
    odpowiednie szkice, rysunki.

3. Elektrownie wiatrowe i słoneczne, których maszt postawiony jest na fundamentach – trwale związany z gruntem – zgodnie z przepisami Ustawa Prawo Budowlane art. 3 pozwolenia na budowę.
Inwestor musi w pierwszej kolejności
 uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydane przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. Treść tej decyzji musi być zgodna z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
Kolejną decyzją
 jaką musi uzyskać inwestor jest decyzja o pozwoleniu na budowę wydana na podstawie Ustawy Prawo Budowlane. Pozwolenie to wydawane jest na wniosek inwestora przez starostę.


Do wniosku o pozwolenie na budowę (zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane) należy dołączyć:

  - projekt budowlany (cztery egzemplarze) wraz z opiniami uzgodnieniami i pozwoleniami
  - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

Projekt budowlany (zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo Budowlane) powinien zawierać:

  - projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie obejmujący określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych itp.
  - projekt architektoniczno-budowlany.
    Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zazwyczaj przydomowe elektrownie wiatrowe i słoneczne można stawiać już w odległości 20-100 metrów od budynków mieszkalnych.

Pamiętajmy, że w przypadku małych przydomowych elektrowni wiatrowych i słonecznych, jeżeli pozyskana energia wykorzystywana jest na własny użytek nie wymagana jest koncesja, czy tez pozwolenia z Zakładu Energetycznego.


Kalkulator kosztów

Oblicz zyski wynikające z tego rozwiązania.

Sklep internetowy

Zapoznaj się z naszym asortymentem w sprzedaży.

Kalkulator słoneczny

Sprawdź zysk mocy w przeliczeniu rocznym.
© Copyright 2016 4EnergyTomika
Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt
Wykonanie: urbisoft.pl